Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Διάκριση στον Κλάδο των Πωλήσεων

1.1 Τμήμα Πωλήσεων της Χρονιάς
Τμήμα πωλήσεων που κατάφερε να φέρει ανάπτυξη και κερδοφορία στην εταιρεία μέσω αύξησης πωλήσεων και κερδοφορίας, αύξησης πελατών (μεριδίου αγοράς) και εδραίωσης της εμπιστοσύνης τους, αύξησης εξαγωγών, εισαγωγής νέων ή βελτιωμένων προϊόντων στην αγορά, καινοτόμων μεθόδων προώθησης, ενσωμάτωσης τεχνολογίας στην προσέγγιση των πελατών, εκμετάλλευσης νέων τεχνολογιών στην πώληση και στην αγοραστική εμπειρία. Υποψηφιότητες κατατίθενται ανά κατηγορία, στους εξής επιχειρηματικούς κλάδους:

1.1.1 Λιανεμπόριο Καταναλωτικών Αγαθών (FMCG)
1.1.2 Βιομηχανία – Εμπόριο Καταναλωτικών Προϊόντων (FMCG)
1.1.3 Λιανεμπόριο Προϊόντων Διαρκείας (Non-Food)
1.1.4 Βιομηχανία – Εμπόριο Προϊόντων Διαρκείας (Non-Food)
1.1.5 Τηλεπικοινωνίες & ICT
1.1.6 Τράπεζες & Ασφάλειες
1.1.7 Φαρμακευτικός Κλάδος & Υγεία
1.1.8 Μεταφορές & Logistics
1.1.9 Τουρισμός
1.1.10 Ενέργεια
1.1.11 Υπηρεσίες
1.1.12 Ψυχαγωγία & Τυχερά Παιχνίδια
1.1.13 e-commerce / eshops

Εταιρείες που ασκούν δραστηριότητα αποκλειστικώς ηλεκτρονικά χωρίς την ύπαρξη φυσικού καταστήματος.
1.1.14 Παραγωγή (πρωτογενής και δευτερογενής τομέας)
1.1.15 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Εταιρείες που είτε έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, είτε ετήσιο ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ (αρκεί να πληρείται το ένα από τα δύο κριτήρια (σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ) ακόμη και startups επιχειρήσεις.
1.1.16 Άλλο

1.2 Διευθυντής / Διευθύντρια Πωλήσεων της Χρονιάς
Διευθυντικό στέλεχος πωλήσεων που είχε καθοριστική συμβολή στην αύξηση των πωλήσεων ή/και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της εταιρείας, καλλιεργώντας την ομαδική εργασία, τη συνέργεια, την παρακίνηση της ομάδας, όπως και ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα, την καινοτόμα σκέψη των συνεργατών του. Υποψήφιοι στην κατηγορία 1.2 θα είναι αυτόματα και αυτοδίκαια οι διευθυντές/διευθύντριες πωλήσεων των εταιρειών που συμμετέχουν και έχουν διακριθεί στην κατηγορία 1.1, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να υποβάλει υποψηφιότητα όποιος άλλος επιθυμεί να διεκδικήσει τη συγκεκριμένη διάκριση λαμβάνοντας την πρωτοβουλία υποβολής πρότασης με τη σχετική τεκμηρίωση. Είναι στην ευχέρεια του Προέδρου και της Επιτροπής να πραγματοποιήσει μικρής διάρκειας συνεντεύξεις με τους επικρατέστερους.

Ενότητα 2. Διάκριση στα Κανάλια Πωλήσεων

2.1 Πωλήσεις μέσω Internet (e-Commerce)
Υψηλό ποσοστό πωλήσεων μέσω Internet, άμεση ή προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών πριν/ μετά την πώληση, δημιουργία ψηφιακού καναλιού συμπληρωματικού στο φυσικό ή/και όχι.

2.2 Τηλεφωνικές Πωλήσεις
Επιτυχημένη λειτουργία call-center για τηλεφωνικές πωλήσεις, αλλά και για pre-sales/after-sales υποστήριξη των πελατών.

2.3 Πωλήσεις D2D
Υψηλό ποσοστό ανάπτυξης πωλήσεων μέσω των εξωτερικών πωλήσεων και στρατηγικών μάρκετινγκ.

2.4 Πωλήσεις καταστημάτων Retail
Υψηλό ποσοστό ανάπτυξης πωλήσεων φυσικών καταστημάτων λιανικής πάσης φύσεως (Σ/Μ, Υπηρεσίες, Τεχνολογία, Προϊόντα Διαρκείας κ.λπ.).

2.5 Β2Β Πωλήσεις στους κλάδους Εμπόριο-Βιομηχανία
Υψηλό ποσοστό ανάπτυξης πωλήσεων σε όλους τους κλάδους πάσης φύσεως (FMCG, Τεχνολογία, Υπηρεσίες, Κατασκευές, Προϊόντα Διαρκείας, Βαριά Βιομηχανία κ.λπ.).

2.6 Πωλήσεις Third Party
Επιτυχημένη οργάνωση δικτύου αντιπροσώπων, ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνεργασίας και καταγραφή εξαιρετικών αποτελεσμάτων πωλήσεων.

Ενότητα 3. Trade Marketing (BTL) & Sales Support Systems

3.1 Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Social Media στις Πωλήσεις
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων ψηφιακού μάρκετινγκ και social media με στόχο την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών ή πιο κατάλληλων ανά κατηγορία προϊόντων, την αύξηση του engagement των πελατών και γενικώς την αναβάθμιση και τη διαφοροποίηση της αγοραστικής εμπειρίας.

3.2 Web & Business Analytics στις Πωλήσεις
Αξιοποίηση εργαλείων για την επεξεργασία στοιχείων πελατών και αγοραστικών προτιμήσεων στο ψηφιακό ή/και φυσικό δίκτυο με στόχο την πιο στοχευμένη κατηγοριοποίηση της αγοράς και την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών ή πιο κατάλληλων προϊόντων.

3.3 Προωθητική Ενέργεια σε Τελικό Σημείο Πώλησης
Ενέργεια Below The Line που έφερε σημαντικά αποτελέσματα στις πωλήσεις, στο λανσάρισμα προϊόντος / υπηρεσίας, στην αύξηση του πελατολογίου, των μεριδίων αγοράς κ.λπ.

Ενότητα 4. Εξαιρετική Απόδοση στον Κλάδο των Πωλήσεων

4.1 Αύξηση Πωλήσεων (Υπηρεσίες/Προϊόντα/ Βιομηχανία/Retail)
Για το σύνολο των κατηγοριών ή για επιμέρους κατηγορίες προϊόντων σε απόλυτους αριθμούς ή ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων, για συγκεκριμένη κατηγορία πελατών ή γεωγραφική περιοχή ή ομάδα πελατών).

4.2 Αύξηση Εξαγωγών – Ανάπτυξη σε Διεθνείς Αγορές
Για το σύνολο των κατηγοριών ή για επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, διεθνώς ή σε συγκεκριμένη μεγάλη γεωγραφική περιοχή, σε απόλυτους αριθμούς ή ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων. Επιτυχής ανάπτυξη νέας ή υπάρχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά προϊόν, κατηγορία δραστηριότητας ή/και συνολικά την εταιρεία. Επιτυχής γεωγραφική επέκταση ή / και είσοδος σε διεθνή κανάλια διανομών.

4.3 Παραγωγικότητα & Απόδοση
Αύξηση της παραγωγικότητας των πωλητών ή / και της απόδοσης των πωλήσεων, μείωση του κόστους πωλήσεων / διανομών, βελτίωση μεθόδων του τρόπου πληρωμής των πελατών.

Ενότητα 5. Διάκριση στη Συμμετοχή των Πωλήσεων στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη

5.1 Καινοτόμο Προϊόν / Υπηρεσία
Συνεργασία του τμήματος πωλήσεων με άλλα τμήματα της επιχείρησης ή services providers για τον σχεδιασμό, την επιτυχημένη προώθηση και την εισαγωγή καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας με αξιόλογα αποτελέσματα.

5.2 Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος
Επιτυχημένο λανσάρισμα ή εκ νέου λανσάρισμα προϊόντος ή υπηρεσίας με θετικά αποτελέσματα στις πωλήσεις, αύξηση μεριδίων αγορά, αύξηση ικανοποίησης πελατών.

5.3 Καινοτόμο Κατάστημα
Δημιουργία καινοτόμου καταστήματος (φυσικό ή ηλεκτρονικό) που μεταμορφώνεται σε χώρο παροχής εμπειριών, προσφέροντας παράλληλα ολοκληρωμένες και καινοτόμες υπηρεσίες στους επισκέπτες / πελάτες.

5.4 Ανάπτυξη Δικτύου Καταστημάτων
Δημιουργία νέου ή σημαντική επέκταση δικτύου καταστημάτων που έχουν μετατρέψει τους χώρους πώλησης σε επίσκεψη – ταξίδι αγοραστικής εμπειρίας. Αφορά όλους τους κλάδους retail.

Ενότητα 6. Διάκριση Εταιρειών στην Εκπαίδευση & Ανάπτυξη των Στελεχών τους

6.1 Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών Πωλήσεων
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του δικτύου πωλήσεων σε ένα εύρος γνωστικών αντικειμένων και σε συνδυασμό με ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των εκπαιδευτών, τα οποία έφεραν σημαντικά αποτελέσματα.

6.2 Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Διοίκησης Πωλήσεων
Επιτυχημένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης και εκπαίδευσης της διοίκησης πωλήσεων σε συνδυασμό με την ανάδειξη της σχετικής ηγεσίας και προώθηση βέλτιστων πρακτικών προγραμματισμού και ελέγχου του τμήματος πωλήσεων.

6.3 Αναδιοργάνωση Τμήματος Πωλήσεων ή Δικτύου Πωλήσεων
Επιτυχημένες πρακτικές αναδιοργάνωσης των τμημάτων πωλήσεων μέσω προσέλκυσης ταλαντούχων πωλητών και ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, καινοτόμων συστημάτων ανταμοιβών, προγραμμάτων παροχής κινήτρων αλλά και επαναπροσδιορισμού του δικτύου πωλήσεων.

Ενότητα 7. Διάκριση στην Οργάνωση & Τις Τεχνικές Πωλήσεων

7.1 Υιοθέτηση & Αξιοποίηση Βέλτιστων Πρακτικών
Επιτυχημένη αξιοποίηση εξελιγμένων πρακτικών μοντέλων/ τεχνικών πωλήσεων ή εξειδίκευση αυτών των τεχνικών (μεθόδων) στις ιδιαιτερότητες των πωλήσεων της εταιρείας.

7.2 Τεχνολογίες Οργάνωσης & Διαχείρισης του Τμήματος Πωλήσεων
Αποτελεσματική αξιοποίηση πληροφορικών συστημάτων, τεχνικών εξόρυξης γνώσης, mobile εφαρμογών κ.λπ. για την άμεση πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις των στελεχών πωλήσεων και τη σωστή διαχείριση του τμήματος πωλήσεων από τον Διευθυντή.

7.3 Συνεργατικές Πρακτικές – Cross Functional Team Co-operation
Αποτελεσματικές συνεργατικές πρακτικές του τμήματος πωλήσεων με άλλα τμήματα για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Ενότητα 8. Διάκριση στην Καινοτομία & Την Πελατοκεντρικότητα

8.1 Καινοτόμες Τεχνολογίες Αυτοματοποίησης & Αναβάθμισης των Πωλήσεων
Επιτυχημένη αξιοποίηση της πληροφορικής (π.χ. CRM, Business Intelligence, κινητές συσκευές) και του Internet στην αυτοματοποίηση και αναβάθμιση των πωλητών εντός και εκτός της εταιρείας, αλλά και γενικότερα των διαδικασιών πωλήσεων.

8.2 Καινοτομία στις Πωλήσεις / Νέα – Εναλλακτικά Κανάλια Πώλησης
Νέες ιδέες και πρωτοβουλίες του τμήματος πωλήσεων που επέτρεψαν στην επιχείρηση να υλοποιήσει δημιουργικές στρατηγικές πωλήσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης με σκοπό την αύξηση του πελατολογίου και των εσόδων.

8.3 Εξυπηρέτηση – Ικανοποίηση Πελατών
Αποτελεσματικές οργανωτικές δομές και διαδικασίες για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών -after sales service, σε επίπεδο back ή front-office καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πώλησης.

Ενότητα 9. Διάκριση στις Υπηρεσίες Third Party στον Κλάδο των Πωλήσεων

Ο πυλώνας αφορά παρόχους υπηρεσιών, λύσεων, συστημάτων και προγραμμάτων προς άλλες εταιρείες για την υποστήριξη των πωλήσεων.

9.1 Υπηρεσίες Οργάνωσης & Ανάπτυξης Πωλήσεων/ Τμήματος
Επιτυχημένα έργα οργάνωσης και ανάπτυξης των πωλήσεων ή τμήματος πωλήσεων μέσω στελέχωσης, σχεδιασμού συστημάτων ανταμοιβής, coaching, προγραμμάτων παροχής κινήτρων, σχεδίασης οργανογράμματος.

9.2 Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών πωλήσεων, καθώς και την παροχή γνώσεων με στόχο την επιχειρηματική ανάπτυξη.

9.3 Call-Center Υπηρεσίες
Υπηρεσίες υποστήριξης των πωλήσεων σε επιχειρήσεις, που καλύπτουν αποτελεσματικά όλα τα στάδια της πώλησης, από το pre-sales μέχρι το after-sales.

9.4 Υπηρεσίες & Συστήματα Πληροφορικής
Εφαρμογές, συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής που συμβάλλουν στη σωστή διαχείριση του τμήματος πωλήσεων, αυτοματοποιούν τις διαδικασίες των στελεχών πωλήσεων, διευκολύνουν τη self-service πώληση κ.λπ.

Ενότητα 10. Αποτελεσματικές Πρακτικές & Ευέλικτες (Agile) Στρατηγικές σε Περίοδους Αβεβαιότητας (π.χ. Πανδημία)

Επιβραβεύονται καλές πρακτικές και ευέλικτες στρατηγικές που συμβάλουν στην ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρίας σε περιόδους που έχουν σημαντική αβεβαιότητα λόγω απρόβλεπτων αλλαγών (π.χ. πανδημία, πολεμικές συρράξεις, διακοπές στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού κ.λπ.).

10.1 Ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές λόγω Covid
10.2 Προσαρμοστικότητα στις αβεβαιότητες των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων
10.3 Ευελιξία και ταχύτητα ανταπόκρισης των πωλήσεων σε εξωγενείς κινδύνους
10.4 Διαχείριση της αβεβαιότητας στη μελλοντική ζήτηση πωλήσεων.

Βραβεία & Ειδικά Βραβεία

Gold, Silver, Bronze
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold (Χρυσό):
Η μία υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold βραβεία.

Silver (Αργυρό):
Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία).

Bronze (Χάλκινο):
Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από τον μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται/συγχωνεύεται με άλλη στην ίδια ενότητα.

Αριστεία/Platinum
Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να απονεμηθεί Αριστεία σε υποψηφιότητες με εξαιρετικές επιδόσεις. Απονέμεται έως ένα Platinum ανά ενότητα, στην υποψηφιότητα που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.